Monday, November 18, 2013

Domboshava man bashed his wife & she lost two teeth during the beating for giving birth to a disabled baby

Kudzai Mautsahuku holding disabled baby, Blessed
A Domboshava woman, Kudzai Mautsahuku (21), lost two teeth during a beating from her husband, David Sinaro (28) for giving birth to a disabled baby.

The baby, Blessed, was born with both legs bent, facing upwards from the knees. 

Blessed has had a plaster put on to help correct the condition.

Kudzai claims that her husband made her go to her parents' home and would not send her money while she was pregnant.

"Murume wangu akatondimanikidza kuenda kumusha achida kusara achiita zvekunzungu nekunyimo. Hapana kana mari yaaitumira kusvika pakubatsirwa mwana (umkami wathi ngiye kithi esithi ufuna ukusala ebambabamba, akula mali angithumela yona ngaze ngabeletha lumntwana)," she said.

She adds that her husband did not contribute to her hospital fees and her parents had to pay until they felt they had had enough. 

They then asked her to go back to her husband in Harare but when she got there, she found him already living with another woman who was already pregnant.

He told her that the woman, Memory Muoni, was his friend and asked his wife to leave saying a child with feet facing upwards was not his.  

David insisted that his lady friend was not going to leave and he even attempted to remove the plaster from the child's legs, saying there was nothing he could do with a disabled child.

"Ndipo paakandirova nezvibhakera ndokubva andibvisa mazino maviri ekumatadza achiti hakuna kunoenda shamwarikadzi yake uye aizobuda mumba ndini. Akabata mwana achida kumubvisa purasita mumakumbo achiti chirema anochidii (Yikho lapho angitshaya khona ngezibhakela ngakhumuka amazinyo amabili, wathi isikomba sakhe kasiyindawo ongaphuma endlini yimina. Wabamba umntwana efuna ukukhumula iplasta enyaweni esithi isigoga uyasithini)."

"Akandirova ndakabereka mwana achindisandudzira kumadziro emba achiti, 'Nhasi unofira mumawoko angu, buda nechirema chako uende nacho kuna baba vake, ini handisi. Handizvarise zvirema, enda kune akakupa mwana iyeye." (Wangimukula ngibelethe umntwana engifuqela emdulini esithi, "Lamuhla uzafela ezandleni zami, phuma lesigoga sakho uye kuyise, mina kangisuye. Kangizalisi izigoga, hamba kulowo owakuzalisa umntwana yenalo."

Kudzai said that she could not understand her husband's actions considering that he was also born with his feet facing upwards like the child and he walks with a limp because his feet are not the same length.

David refused to sleep in the same bed as his wife and she says that he would bring different women every night.

Kudzai decided to report the matter to the police after the bleeding would not stop and David spent four nights in jail.

She says she dropped the case after she realised that she was going to struggle on her own.

When questioned, David said that he only hit his wife after she tried to stab his pregnant lady friend.

"Ndakamukwidibira mbama ndakurirwa nehasha nekuti akanga ava kuda kubaya Memory nebanga nekusanzwisisa kuti zvaiva zvatoitika sezvo Memory airambira mumba - akanditevera (Memory) achiti haana kwaaienda nenhumbu yangu (Ngam'hlakaza ngempama sengifikelwe lulaka ngoba wayesefuna ukugwaza uMemory ngomsense ngokungazwisisi ukuthi kwasokwenzakele njengoba u Memory wayesalela endlini - wangilandela (uMemory) esithi kayindawo lesisu sami)," said David.

He admits that Memory is expecting his child and he wants Kudzai to understand that he loves them both.

The horrid things he said about his child's disability were out of anger even though he had suffered from the same condition as a baby.

Source: zimpapers

No comments:

Post a Comment

Comment Below

Popular Posts

Follow this blog to receive latest news

Follow by Email To Receive Latest News

RECENT POSTS (CLICK LINKS BELOW TO READ FULL STORY)

RECENT POSTS NEW